Bóng đá thời Covid-19: Không thi đấu, cầu thủ làm gì để giữ thể lực?

From: qankebbbb@onkolojiokulu.info
To: GuestPosting
Date: 2020/07/27 06:47:19

Trong thi im dch bnh, các cu th không c phép thi u và tp luyn tp th. Vì vy, có th gi gìn th lc, rèn luyn chuyên môn, các cu th cn có gii pháp riêng.

kim soát dch Covid 19 tt hn, không ch các c quan, công ty mà ngay c các câu lc b bóng á cng nm trong i tng cn phi thc hin nghiêm túc các quy nh do chính ph ra. Theo ó, mi ngi phi t eo khu trang khi tip xúc vi ngi khác, ng thi không c phép t tp quá 2 ngi. Câu hi t ra, nu tuân th quy nh này, cu th không th thi u thì làm th nào gi c th lc?

Tp không c, không tp cng không xong, ch vì Covid-19

Vào thi im dch Covid 19 ang tn công mi quc gia, Vit Nam cng không quên áp dng nhng bin pháp cn thit nht hn ch dch bnh lây lan. Do ó, ngay t khi dch bnh có du hiu, Vit Nam ã yêu cu tt c mi ngi, bao gm c các cu th phi tuân th quy tc kim soát dch bnh.

Trong mùa dch, cu th tp không c, không tp cng không xong

Chính vì th, các cu th tuy có rt nhiu thi gian rnh ri nhng không th tp luyn c. Vi quy nh bt khu trang và không tp trung ông ngi, các câu lc b gn nh b ình ch tt c mi hot ng.

Thông thng, tháng 4 và tháng 5 là thi gian chính din ra các trn u bóng á  quan trng ca mi nm. Cng bi vì dch Covid mà nn bóng á Vit Nam cng nh th gii nm nay b tn thng nng n. D oán rng, khong 2-3 tháng na, khi mùa hè n, dch Covid có th s thuyên gim i. ó là lúc mà các gii u bt u tr li.

Tuy nhiên, sau mt thi gian dài không c tp luyn, các cu th phi làm gì gi gìn th lc ng thi nâng cao k nng trc nhng gii u sp ti?

Bí quyt nào có th giúp các cu th gi gìn th lc gia mùa dch?

Bí quyt gi th lc trong mùa dch

Không ch Vit Nam mà các nc trên th gii, vic gi th lc và nâng cao chuyên môn trong mùa dch chun b cho mùa gii sp ti là rt quan trng. Nhiu hun luyn viên hay lãnh o ca các câu lc b ang gp rút ra gii pháp gii quyt vn này. Làm th nào các cu th luôn trong trng thái vn ng và sn sàng ngay c trong mùa dch?

Tp luyn cá nhân, theo dõi hàng ngày

Và, tp luyn cá nhân, theo dõi hàng ngày là gii pháp u tiên c ông o lãnh o câu lc b chp nhn. Theo ó, trong thi bui công ngh 4.0, các cu th cng rt bit cách tn dng, tp luyn cá nhân nhng kt hp vi bn bè thông qua mng internet. Bng các cuc gi video, các cu th cng cm thy nhàm chán hn nhiu.

Mi ngi có trách nhim t to ng lc, cá nhân t tp luyn và kt hp vi bn bè thông qua video call
Gii pháp này c khá nhiu cu th ón nhn. Trong quá trình tp luyn, nu có bt c vn gì thc mc, các cu th có th hi hun luyn viên ngay lp tc. So vi vic tp luyn tp th, phng thc tp luyn này cng c hng ng và vô cùng có ích.

Hp video, trao i kinh nghim online

Ngoài vic tp luyn, vic hp và cùng trao i kinh nghim là vic mà các câu lc b nên làm. Theo ó, hin ti, a s các cu th u ã c trang b in thoi, máy tính và kt ni mng internet. Mi tun, các cu th, hun luyn viên cùng lãnh o s cùng nhau hp qua video call trao i kinh nghim chuyên môn.

Thông qua nhng bui hp online này, các cu th s tích ly c thêm nhiu kinh nghim, sa c các li sai trong quá trình luyn tp. T ó, chuyên môn cng nh k nng á bóng ca các cu th cng s c ci thin mt cách áng k. V sau, khi các cu th có c hi ra sân tp luyn, nhng iu này chc chn s vô cùng có ích.

Trao i kinh nghim qua các cuc hp online cng khin các cu th ci thin c nhiu kin thc chuyên môn

Trang b thit b o lng tp luyn cho cu th

Có mt thit b c gi là thit b o khi lng, thi gian tp luyn cng nh các tiêu chun v th lc. Thit b này rt có ích i vi quá trình tp luyn ca các cu th, c bit có ích hn trong thi im dch bnh và cu th thì không th tp luyn trc tip trên sân bóng. xem trc tip bóng á

Nu nh tp luyn trên sân bóng, các cu th có th nhn thy s thay i áng k trong th lc thì khi s dng thit b này, các cu th có th nhn ra s thay i nh nht trong th lc khi tp luyn ti nhà.

Ngoài ra, các cu th cng có th t to ng lc cho mình mi ngày tp luyn hiu qu hn. Trong tng lai, nu các gii u c t chc li, các cu th ca Vit Nam nht nh s nm bt c c hi và giành c không ít chin thng.

Các trn u sp ti chc chn s vô cùng hp dn và kch tính. Vì vy, hãy cùng tructiep.us tip tc theo dõi tình hình dch bnh và các thông tin v bóng á, ch i s khi sc ca bóng á 2020 nhé

+0 | +1 Post | Permalink

Login to reply